Pierwsza wizyta - ważne informacje Dokumenty ubezpieczenia Dokumenty medyczne Skierowania Recepty

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby zapisać się do Centrum Medycznego Mokotów wypełnić formularz rejestracyjny, zwany również deklaracją wyboru (pobierz). Należy wypełniony przynieść osobiście.

Będąc zapisanym można skorzystać z e-usługi, którą poznać możesz tu.

Pierwsza wizyta - ważne informacje

Jeżeli Państwo posiadają, na pierwszą wizytę prosimy zabrać ze sobą następujące dokumenty i zaświadczenia:

 • wypisy z pobytów szpitalnych,
 • wyniki badań,
 • RTG klatki piersiowej,
 • USG jamy brzusznej,
 • wyniki badań Tomografii Komputerowej
 • wyniki badań Rezonansu Magnetycznego
 • wynik badań laboratoryjnych (krew, mocz)
   

Informacje od lekarzy specjalistów dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dotyczy chorób przewlekłych).

Prosimy również o przyniesienie spisu aktualnie przyjmowanych leków z dawkami w miligramach. 

W przypadku nadciśnienia tętniczego
Prosimy mierzyć ciśnienie tętnicze 2 razy dziennie w pozycji siedzącej, z opartymi plecami, po uprzednim 15-min odpoczynku.
Pomiary prosimy zapisywać z datą i godziną oraz z tętnem. Pomiary prosimy wykonywać przed przyjęciem porannych i wieczornych leków lub w godzinach 07:00 - 08:00 i 18:00 - 20:00 przez 5 do 7 dni przed wizytą.

W przypadku cukrzycy:
Prosimy mierzyć glukozę i zapisywać wynik z datą i godziną pomiaru przez 3 dni przed wizytą: na czczo, przed obiadem, 2 godziny po obiedzie, przed kolacją, 2 godziny po kolacji i o 22:00 .

Dokumenty ubezpieczenia

1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która daje pacjentom prawo elektronicznego

potwierdzenia przez świadczeniodawców uprawnień do świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji powyższego przepisu prawa, NFZ uruchomił ogólnopolski System elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) – narzędzie usprawniające i ułatwiające potwierdzanie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej.

Od 1 stycznia 2013 roku każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, bez przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy jeden dokument ze zdjęciem i numerem PESEL potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia, wystarczy legitymacja szkolna.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez NFZ w systemie EWUŚ, każdy ma prawo do złożenia oświadczenia iż jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i okazać dokument potwierdzający niniejsze ubezpieczenie.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • Zgłoszenie » do ubezpieczenia.
 • Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń.
 • Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej –RMUA.
 • Legitymacja ubezpieczeniowa.
 • Legitymacja rencisty/emeryta.
 • Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 • Dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np.
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV).
 • Inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub emerytury.
 • Karta Polaka – tylko w stanach nagłych!


W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, świadczeniobiorca zostanie obciążony kosztami udzielonych mu świadczeń opieki zdrowotnej.

Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Centrum Medyczne Mokotów:

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (w zakresie określonym w upoważnieniu).
 2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
 4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana, po złożeniu w rejestracji przychodni odpowiedniego wniosku, w formie:

 1. wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów*, odpisów** lub kopii***;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

(podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: rozdział 7, art. 26 i 27, (Dz.U. 2009, nr 52, poz. 417))

*Pracownik Podmiotu Leczniczego przyjmujący wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej określa orientacyjny termin przygotowania wnioskowanej przez pacjenta dokumentacji, nie dłuższy niż 2 dni robocze.

Skierowania do lekarzy specjalistów

Ambulatoryjne Świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika
 • stomatologa
 • dermatologa
 • wenerologa
 • onkologa
 • okulisty
 • psychiatry


Nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ lub specjalisty), za wyjątkiem nagłych przypadków.

Recepty

Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków.

Oto one:

 • 7 dni – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej;
 • 7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków;
 • 14 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające;
 • 30 dni – recepty wystawione na pozostałe leki;
 • 60 dni – wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy;
 • 60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.

Bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

Grafik pracy lekarzy KIMED Centrum Medyczne Mokotów
Podstawowa opieka zdrowotna
Piotr Sobolewski Lekarz Rodzinny
poniedziałek
08:00 - 12:30
wtorek
15:00 - 18:00
środa
15:00 - 18:00
czwartek
12:00 - 14:00
piątek
15:00 - 18:00
Rezerwuj wizytę teraz!
Danuta Dziabała Lekarz Rodzinny
poniedziałek
11:30 - 18:00
wtorek
08:00 - 16:00
środa
08:00 - 16:00
czwartek
08:00 - 18:00
piątek
08:00 - 16:00
Rezerwuj wizytę teraz!
Angelika Bara Lekarz rodzinny
poniedziałek
15:30 - 18:00
wtorek
15:30 - 18:00
środa
15:30 - 18:00
czwartek
piątek
Rezerwuj wizytę teraz!
Podstawowa opieka zdrowotna
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
Piotr Sobolewski Rezerwuj wizytę teraz!
Lekarz Rodzinny
08:00 - 12:30
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
12:00 - 14:00
15:00 - 18:00
Danuta Dziabała Rezerwuj wizytę teraz!
Lekarz Rodzinny
11:30 - 18:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 18:00
08:00 - 16:00
Angelika Bara Rezerwuj wizytę teraz!
Lekarz rodzinny
15:30 - 18:00
15:30 - 18:00
15:30 - 18:00
Cennik
Podstawowa opieka zdrowotna
Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej
90 PLN
Konsultacja lekarza internisty
90 PLN
EKG z opisem
40 PLN
EKG bez opisu
30 PLN
Iniekcja domięśniowa
20 PLN
Iniekcja dożylna
30 PLN
Iniekcja podskórna
15 PLN
Opatrunek mały
20 PLN
Opatrunek duży
30 PLN
Pomiar ciśnienia tętniczego
15 PLN
Płukanie uszu
30 PLN
 
 
Wizyta została odwołana. Dziękujemy! OK
x

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.